صفحه اصلي
تماس با ما
کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام
تعداد کلیک:4790
تعداد نمایش:8170
امتیاز: 1 2 3 4 5 6


تعداد طرح های مصوب و مقالات چاپ شده سال های 87-80 ...


 

تعداد مقالات چاپ شده مرکز تحقیقات علوم اعصاب

در سالهای 85 و 86

 

سال

مقالات نوع  1

25 امتیازی

مقالات نوع  2

22 امتیازی

مقالات نوع  3

15 امتیازی

مقالات نوع  4

10 امتیازی

مقالات  ایندکس نشده

5 امتیازی

جمع کل

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

85

-

5

-

2

2

2

16

-

7

1

28

10

86

4

15

-

-

4

9

26

1

1

-

35

25

 

مقالات نوع 1 :          ISI

مقالات نوع 2 :Index medicus ; medline ; pubmed

مقالات نوع 3 : Embase ; chemical abstract ; scopos

مقالات نوع 4 : سایر سایت های تخصصی

 

جدول مقالات چاپ شده مرکز تحقیقات علوم اعصاب

سال

 

عناوین

80

81

82

83

84

85

86

مقالات داخلی

3

5

6

5

10

28

35

مقالات خارجی

1

2

2

5

12

19

25