عملکرد پژوهشی مرکز از سال 84 لغایت 89

بروزرسانی : پنج شنبه 7 بهمن 1389

تعداد طرحهای مصوّب ، مقالات علمی-پژوهشی داخلی و خارجی از سال 1384 لغایت 1388

 

سال

تعداد طرحهای مصوب

تعداد مقالات داخلی

تعداد مقالات خارجی

84

32

11

13

85

35

25

10

86

43

35

25

87

27

47

29

88

39

45

33

 

 

 

سال

تعداد طرحهای پایه

تعداد طرحهای بالینی

جمع

84

14

18

32

85

16

19

35

86

17

26

43

87

9

18

27

88

23

16

39

 
 

تعداد پایان نامه های مقاطع مختلف تحصیلی در سالهای 87 و 88 که تحت حمایت این مرکز انجام شده:

 

تعداد

نوع

1

PhD

12

دستیاری

2

دندانپزشکی

4

دکترای حرفه ای

3

دکترای داروسازی

6

کارشناسی ارشد